$119K Bethlehem

Days on Site: 62

$414K Macungie

Days on Site: 62

$305K Blandon

Days on Site: 63

$85K Bethlehem

Days on Site: 64

$1,200 Easton

Days on Site: 67

$124K Nazareth

Days on Site: 68

$118K Easton

Days on Site: 68

$144K Bangor

Days on Site: 88

$219K Easton

Days on Site: 112

$99K Easton

Days on Site: 146

$2,500 Allentown

Days on Site: 183

$124K Bethlehem

Days on Site: 323


Next